Wat is een gebiedsvisie?

De gebiedsvisie legt de koers voor de ruimtelijke ontwikkeling van een gebied vast. Een gebiedsvisie kan de uitgangspunten formuleren voor een later op te stellen bestemmingsplan of omgevingsplan. In deze gebiedsvisie staat welke keuzes er gemaakt zijn over woningbouw, natuur, recreatie, duurzame energieopwekking en verkeer. Samen met bewoners, bedrijven en instellingen wordt deze koers ontwikkeld. Volgens planning wordt deze gebiedsvisie in de zomer 2023 vastgesteld door de gemeenteraad van Opmeer. 
 

Waarom een nieuwe gebiedsvisie voor Hoogwoud-Oost?

In de gemeente Opmeer is grote behoefte aan betaalbare koop- en huurwoningen. Daarom heeft de gemeente Opmeer samen met drie projectontwikkelaars onlangs tien hectare grond in Hoogwoud-Oost aangekocht om ongeveer 250 huizen te bouwen. Door dit plan ligt er een kans om tegelijkertijd de verkeersdrukte op de Herenweg-Middelweg aan te pakken. Verder biedt dit plan mogelijkheden om invulling te geven aan het nationaal Klimaatakkoord, dat iedere gemeente in Nederland verplicht om duurzame energie op te wekken. 
 

Wet voorkeursrecht gemeenten

Het college van burgemeester en wethouders heeft op de gronden die gelegen zijn tussen de woonwijk Hoogwoud-Oost en het bedrijventerrein De Veken de Wet Voorkeursrecht gemeenten (WVG) laten vestigen. Wethouder Volkshuisvesting Herman ter Veen:  “Het doel van de gemeente is om de regie te nemen en houden voor de ontwikkeling van dit gebied gezien de toekomstige realisatie van woningbouw.”  Wethouder Verkeer en Recreatie Vincent Buis:  “Het oplossen van de verkeersdruk in Hoogwoud is noodzakelijk, in samenhang met recreatiemogelijkheden en natuurontwikkeling is regie noodzakelijk.” Het college geeft hiermee invulling aan de ambities in het coalitieprogramma voor dit gebied.

Wat betekent het voorkeursrecht (WVG)? 

Met de WVG dienen grondeigenaren bij verkoop de grond eerst aan de gemeente aan te bieden. Als de gemeente de grond aankoopt is dat voor een marktconforme prijs. De grondeigenaar is echter niet verplicht om zijn grond te koop aan te bieden. Ondernemers die in dit gebied werken, worden door het vestigen van het voorkeursrecht niet in hun bedrijfsvoering belemmerd. Binnen drie maanden moet de gemeenteraad het voorkeursrecht bekrachtigen. Na dit raadsbesluit moet de gemeente binnen drie jaar een structuurvisie (gebiedsvisie) of bestemmingsplan voor dit gebied vaststellen, waarna het voorkeursrecht 10 jaar gevestigd blijft.
 

Hoe ziet het traject eruit?

We ontwikkelen de gebiedsvisie samen, stap voor stap, met de bewoners, bedrijven en instellingen. Hier leest u de stappen die we hiervoor hebben genomen.

29 september 2022

Gemeenteraad neemt besluit over Wet voorkeursrecht gemeenten
Aan de raad wordt gevraagd een besluit te nemen over het vestigen van het voorkeursrecht. Met dit besluit wordt het voorkeursrecht feitelijk voortgezet. Voor het voorstel en de daarbij behorende stukken klik hier.

12 juli 2022

College van B&W vestigt Wet voorkeursrecht gemeenten
Het college van burgemeester en wethouders heeft op het gebied Hoogwoud-Oost het voorlopig voorkeursrecht gevestigd. Dit voorlopig voorkeursrecht is geldig voor een periode van 3 maanden, na inwerkingtreding van het besluit. Voor het besluit en de achterliggende stukken klik hier.
 

Meer weten? 

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Opmeer, telefoon 0226 – 363 333, e-mail gemeente@opmeer.nl