Wat is Onroerendezaakbelasting (OZB)?

OZB is de belasting die u betaalt als u eigenaar bent van een woning, een ander gebouw of een stuk grond. De belastingopbrengst wordt door de gemeente gebruikt voor de Algemene Uitgaven. Voorzieningen zoals onderhoud aan wegen en plantsoenen, openbare verlichting, brandweer, onderwijs en cultuur worden hiervan betaald.

Gebruikers van woningen (huurders) betalen geen OZB. Als u bijvoorbeeld eigenaar bent van een winkel en deze zelf gebruikt, betaalt u zowel de OZB voor eigenaren als de OZB voor gebruikers.

Wanneer wordt de aanslag verstuurd/verwacht?

Vanaf maandag 26 februari 2024 worden de aanslagen per post verzonden, de dagtekening van de aanslag is 28 februari 2024. Ontvangt u de aanslag digitaal? Dan kunt u deze vanaf maandag 26 februari 2024 inzien.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw pand? Of bent u het niet eens met een heffing op uw aanslag gemeentelijke belastingen? Dan kunt u, tot 6 weken na de dagtekening die op het aanslagbiljet staat, bezwaar maken.

Zelf bezwaar maken is gemakkelijk en gratis. U kunt online bezwaar maken door in te loggen met DigiD van degene op wiens naam de aanslag staat (als bewoner) of eHerkenning (als bedrijf).

 DigiD linkBezwaar maken tegen aanslag

Let op: het indienen van een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van betaling. Als u uitstel van betaling wilt, dan vragen wij u hiervoor een apart verzoek in te dienen.

Waar kan ik het taxatieverslag vinden?

De Gemeente Opmeer probeert elk jaar zo nauwkeurig en objectief mogelijk de WOZ-waarde te bepalen. De onderbouwing kunt u in het taxatieverslag zien. 

DigiD linkBekijk hier uw taxatieverslag - inloggen met Digid

Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?

De Gemeente Opmeer probeert elk jaar zo nauwkeurig en objectief mogelijk de WOZ-waarde te bepalen. De onderbouwing kunt u in het taxatieverslag zien. Kijk op de pagina www.opmeer.nl/woz-waarde om uw taxatieverslag in te zien.

Wilt u weten wat de WOZ-waarde van woningen is die vergelijkbaar met uw woning zijn?  Dat kan. De WOZ-waarde van woningen is openbaar. U vindt de WOZ-waarden op www.wozwaardeloket.nl.

Hoe werkt een automatische incasso?

De automatische incasso loopt in 9 termijnen. De eerste termijn is eind maart, laatste eind november. Indien geen automatische incasso is afgegeven moet de betaling binnen zijn voor eind april op IBAN (rekeningnummer) NL02BNGH0285122894 ten name van Gemeente Opmeer en onder vermelding van het aanslagnummer.

Een aanvraag voor automatische incasso verwerken duurt ongeveer 10 werkdagen. De machtiging is tot wederopzegging, dus als het dit jaar aangevraagd wordt, geldt de machtiging automatisch voor opvolgende belastingaanslagen.

DigiD linkAanvragen automatische incasso

Hoe kan ik een automatische incasso stopzetten?

Als u de automatische incasso wilt stopzetten kunt u dit online regelen door op onderstaande button te klikken.
 

DigiD linkAutomatische incasso stopzetten of wijzigen

Ik heb moeite om de aanslag in een keer te betalen

Kunt u het verschuldigde bedrag niet in 1 keer of niet op tijd betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Stuur hiervoor een verzoek door een e-mail te sturen naar belastingen@opmeer.nl.

Heeft u schulden of heeft u het gevoel dat u uw grip op geld verliest? Wij kunnen u helpen. U kunt contact opnemen met het wijkteam via 0226 – 363 333 of kijk op www.opmeer.nl/geldproblemen.

Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?

Het Hoogheemraadschap (HHNK) behandelt aanvragen voor kwijtschelding. Vragen of meldingen over kwijtschelding kunt u stellen aan het Hoogheemraadschap via telefoonnummer: 0900 911 2112 of website www.hhnk.nl.

Inwoners met een automatische kwijtschelding ontvangen hierover geen apart schrijven. Op de aanslag gemeentelijke lasten staat een extra regel (kwijtschelding) waardoor het aanslag bedrag automatisch wordt gecorrigeerd tot € 0,-. De gemeente is wettelijk verplicht een aanslag te sturen, ook al is de aanslag € 0,-.

Wanneer er kwijtschelding aangevraagd is en u wilt daarmee ook uitstel van betaling, kunt u een verzoek hiervoor indienen bij het HHNK via het contactformulier op de website. En een apart mailtje naar gemeente@opmeer.nl. Er is dan in ieder geval uitstel van betaling tot de aanvraag kwijtschelding behandeld is.

Kwijtschelding wordt alleen verleend voor de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Tenaamstelling van de aanslag is niet juist

De aanslag wordt op naam gesteld van de persoon die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van het kadastrale perceel. Indien er meerdere eigenaren zijn, wordt de oudste belanghebbende aangeslagen.

Aanslag staat op meerpersoonshuishouden, maar ik woon alleen

De aanslag afvalstoffenheffing is gebaseerd op basis van een 1 of een meerpersoonshuishouden. De peildatum hiervoor is 1 januari van het belastingjaar. Indien er na deze datum personen uit het gezin verhuizen, en het wordt een éénpersoonshuishouden wordt de aanslag niet verminderd, andersom, indien er na 1 januari meer dan 1 persoon bij komt, wordt de aanslag ook niet verhoogd.

Er zijn drie uitzonderingen:

  1. Bij overlijden.
  2. Als de belastingplichtige of de partner naar een verzorgingshuis verhuist. Als de persoon uitgeschreven wordt van het adres, wordt deze wijziging automatisch door ons verwerkt.
  3. Als er naar een nieuw/ander adres verhuisd wordt.

Ik ga verhuizen, wat gebeurt er met de aanslag?

U betaalt afvalstoffenheffing en rioolheffing voor de periode waarin u in de gemeente Opmeer woonachtig bent. Als u verhuist en inschrijft in een andere gemeente krijgt de gemeente Opmeer daar bericht van en wordt de aanslag vervolgens automatisch verrekend/verminderd. De OZB wordt bij de notaris verrekend, dit gaat niet via de gemeente.

Ik heb mijn woning verkocht

Als de woning voor peildatum 1-1-2024 is verkocht (overdracht bij de notaris), ontvangt de nieuwe eigenaar de aanslag. Wordt de woning na 1-1-2024 verkocht, dan verrekend de notaris het OZB eigenaren deel; vanaf de overdrachtsdatum tot 1 januari 2025. 'De oude eigenaar' betaalt de hele aanslag OZB 2024 aan de gemeente Opmeer.

Tenaamstelling aanslag OZB (eigenaren)

De aanslag wordt op naam gesteld van de oudste belanghebbende zoals deze bij het kadaster geregistreerd staat. Hierbij kan het voorkomen dat deze persoon is overleden. In dat geval wordt de aanslag op naam gesteld aan de erven van de overledene.

Als de partner (man/vrouw/kind) het eigendom op zijn/haar eigen naam wil krijgen, dan moet er bij de notaris een akte opgemaakt worden. Voor de kosten verwijzen we u naar het notariskantoor.

Staan er bij Rechten/eigendom meerdere namen, dan kan de aanslag het jaar erop op een van de andere eigenaar/eigenaren komen. Dan kunt u aan de gemeente doorgeven welke tenaamstelling we kunnen gebruiken.

De aanslag eigendom of gebruik kan maar op één (1) naam komen.

Het gebruikersdeel (rioolheffing en afvalstoffenheffing) wordt opgelegd aan de gebruiker van een object.

Tenaamstelling aanslag (gebruik)

Een aanslag voor het gebruik van o.a afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting of forensenbelasting kan wel op de naam van de achtergebleven/woonachtige persoon/gebruiker/gebruikster gezet worden.

Als het overlijden na de aanslagoplegging is dan kan dit alleen voor het jaar erop. Als het gaat om een verhuizing dan al gedurende het jaar.

Ik wil graag een kopie van de aanslag ontvangen

Als u de aanslag gemeentelijke belastingen online heeft ontvangen, dan kunt u deze ook online in uw berichtenbox terug vinden.

Lukt het online niet? Dan kunt u via de gemeente een kopie krijgen van de aanslag gemeentelijke belastingen, bijvoorbeeld als u de aanslag kwijt bent. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons Servicecentrum via gemeente@opmeer.nl of door te bellen naar 0226-363 333.

Ik wil de aanslag niet meer via de Berichtenbox van Mijn Overheid ontvangen

Afmelden voor de Berichtenbox van Mijn Overheid kan digitaal via Mijn Overheid met DigiD via https://machtigen.digid.nl  of via de Helpdesk DigiD Machtigen, telefoon  088 123 65 55.

Waarom stijgt de WOZ-waarde?

U vraagt zich misschien af waarom de WOZ-waarde stijgt? In dit filmpje van de Waarderingskamer wordt dit uitgelegd. 

https://vimeo.com/794767097

Informatie overdracht wegen 2022 - 2023

Op 1 januari 2023 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) haar wegen overgedragen aan de gemeente. De gemeente beheert nu alle wegen binnen en buiten de bebouwde kom en alles wat daarbij hoort. U ontvangt geen aanslag wegenheffing meer van het Hoogheemraadschap, die belasting zal daardoor lager zijn. De gemeente heft om het onderhoud te bekostigen nu zelf belastingen via een aanpassing van de onroerende zaakbelasting (OZB).

Tabel 1. Opbouw totale OZB 2023 inclusief wegenheffing

OZB eigendom woning

OZB eigendom niet-woning

OZB niet-woning gebruik

Totaal

OZB 2022

€ 2.156.398

€ 549.642

€ 358.243

€ 3.064.283

wegenheffing 2023

€ 264.549

€ 52.785

€ 52.420

€ 369.754

Totaal OZB 2023

€ 2.420.947

€ 602.427

€ 410.663

€ 3.434.037

Om te beoordelen wat de gevolgen zijn voor individuele aanslagen voor woningen kan op basis van het vastgestelde tarief de volgende opzet als voorbeeld gelden voor vergelijk 2022 en 2023.

Tabel 2a. Opbouw wegenheffing HHNK en OZB 2022

Woning

Wegenheffing 2022 van het HHNK

OZB 2022

Totaal heffing 2022 (OZB+wegen)

waarde 2022

vast

variabel

totaal

€ 200.000

€ 39,85

€ 20

€ 59,85

€ 261

€ 320,85

€ 350.000

€ 39,85

€ 35

€ 74,85

€ 456

€ 530,85

€ 500.000

€ 39,85

€ 50

€ 89,85

€ 652

€ 741,85

€ 800.000

€ 39,85

€ 80

€ 119,85

€ 1.043

€ 1.162,85

Tabel 2b. Opbouw OZB (inclusief wegenheffing) 2023

Woning

Totaal wegenheffing 2023

WOZ-waarde x
 OZB tarief

Verschil totale heffingen
2022-2023

waarde 2023

wegen 2023

OZB 2023

OZB 2023

€ 229.000

€ 45

€ 256

€ 301

€ -20

€ 401.000

€ 79

€ 448

€ 527

€ -4

€ 574.000

€ 113

€ 642

€ 755

€ 13

€ 918.000

€ 181

€ 1.026

€ 1.207

€ 44

Hondenbelasting

De gemeente Opmeer heft hondenbelasting. Het gaat om de datum dat de hond/honden bij de bewoner/houder komt. Ook als de hond/honden het erf niet af komt/komen, is er hondenbelasting verschuldigd. Via deze pagina kunt u de hond/honden aan- en afmelden en leest u de tarieven.